Regulamin

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.edex-sklep.pl, prowadzony jest przez firmę F.H. EDEX Edward Owsiak z siedzibą w Warzycach 209, 38-200 Jasło wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP: 685-120-81-75, REGON: 180067214, Tel. (13) 44-58-339 , 601-218-449,  adres e-mail: fh_edex@wp.pl. Firma posiada Koncesję MSWiA na obrót bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu policyjnym i wojskowym wydaną dnia 12.01.2006r nr B-004/2006.

2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego firmy EDEX jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN).

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4. Firma EDEX zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu, wprowadzenia nowych towarów do sklepu katalogu widocznego na stronie sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Wszelkie zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą odnosiły skutku w stosunku do osób, które sklepu złożyły zamówienie w sklepie lub wzięły udział w akcji promocyjnej przed wejściem w życie zmian, chyba że w sposób wyraźny wyrażą zgodę na zmianę.

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego firmy EDEX są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego firmy EDEX pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Broń palna i amunicja ofererowna za pośrednictwem naszego sklepu jest dostępna tylko i wyłącznie z odbiorem osobistym oraz po przedstawieniu stosownych zezwoleń.

II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym firmy EDEX można dokonywać poprzez:
- strony internetowe www.edex-sklep.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu,
- telefonicznie - dzwoniąc pod numer (13) 44-58-339 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, soboty - 10.00 do 13.00

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do wysyłki towaru: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Klientem naszego sklepu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Dokonując zakupu w naszym sklepie niniejszym potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i podajesz prawdziwe dane pod rygorem odpowiedzialności przed organami ścigania jak Policja czy Sąd.

3. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu internetowego firmy EDEX musi zostać potwierdzone przez Sprzedającego. Złożenie zamówienie przez Kupującego poprzez mechanizm koszyka stanowi ofertę zakupu, która jest wiążącą w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa). W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
4. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 3 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp. Kontroferta, o której mowa w ust. 3 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

5. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego w sposób wskazany w ust. 3 jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

6. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 15 dni na adres sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma EDEX po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt wysyłki zwrotnej towaru ponosi Kupujący. Firma EDEX oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jej koszt. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby firmy EDEX : Warzyce 209, 38-200 Jasło. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto firmy EDEX ) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem lub kartą kredytową) niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

III. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie internetowym firmy EDEX istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

- Płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia (o czym mowa w pkt. 2 ust. 3 niniejszego regulaminu).
- Karta kredytowa - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia (o czym mowa w pkt 2 ust. 3 niniejszego regulaminu), jednak Sprzedający może wstrzymać się z wysłaniem zamó wionego towaru do dnia zaksięgowania się płatności na koncie firmy EDEX .
- Przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia (o czym mowa w pkt 2 ust. 3 niniejszego regulaminu), jednak Sprzedający może wstrzymać się z wysłaniem zamó wionego towaru do dnia zaksięgowania się płatności na koncie firmy EDEX
- Szybkie przelewy internetowe - Przelewy24


2. Za moment zaksięgowania się płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

IV. DOSTAWA

1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DPD. Firma EDEX zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego, co pozostanie bez wpływu na realizację zamówienia.

2. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu internetowego firmy EDEX i wynosi w przypadku  kuriera DPD do 48 godz. Firma EDEX dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na karcie produktu w sklepie internetowym. Wybierając sposób dostawy „kurier DPD” Klient informowany jest o wysyłce towaru mailem zawierającym link umożliwiający śledzenie przesyłki. Jeżeli klient podał numer telefonu komórkowego otrzymuje ponadto SMS informujący o wysłaniu towaru. W przypadku kłopotów z dostawą należy kontaktować się bezpośrednio z kurierem – nr tel. 22 777 77 77. Jednocześnie Klient powinien zgłaszać firmie EDEX mailem lub telefonicznie wszelkie reklamacje związane z dostawą, jak nieterminowość, brak dostawy czy kontaktu z kurierem, które następnie firma EDEX wyjaśnia z firmą kurierską.

3. Koszt dostawy towaru do kwoty 398,99zł  pokrywa Kupujący zaś powyżej tej kwoty Sprzedający.

4. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi firma EDEX . Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmie EDEX zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad składania reklamacji określonych w części VI niniejszego regulaminu lub zasad gwarancji, określonych każdorazowo w karcie gwarancyjnej towaru.

5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju dostawy i wartości towaru i wynosi:

Kurier DPD
- na terenie całej Polski - 19,00 zł

- przesyłka pobraniowa - 22,00zł

- zamówienia o wartości od 399 zł - dostawa GRATIS

Istnieje również możliwość dostarczenia przesyłki poprzez kuriera DPD w wybranych godzinach: do 9.00, do 11.00, od 12.00 do 22.00 oraz w soboty. Jest to usługa dodatkowa płatna – koszt usługi terminowej to 40 zł i jest zależna od danego regionu (nie wszędzie dostepna).

V. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla klienta tworzone jest indywidualne konto klienta.

2. Konto klienta to miejsce dostępne dla klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, o śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Klient może także dokonywać zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia konta klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

4. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

5. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła

6. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:
1. Imię i nazwisko,
2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
3. Numer telefonu.

7. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
1. Firmę,
2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
5. Numer telefonu.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania klientem,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.

9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

VI. REKLAMACJE
1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a. imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. opis niezgodności towaru/usługi z umową,
d. datę zakupu.
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: fh_edex@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (13) 44-58-339
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru i w tym czasie klient zostanie poinformowany o sposobie jej realizacji.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez firmę EDEX zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza że zapoznał się z Polityką prywatności Firmy EDEX .

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych, poprawiania, żądania ich usunięcia oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

3.Właściciel sklepu edex-sklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,
c. Aktywny adres e-mail.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://edex-sklep.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl